Puutteet yrittäjien työturvallisuudessa nousivat esiin työkuolemien teematutkinnassa

Onnettomuustutkintakeskuksen teematutkinta vuoden 2023 aikana tapahtuneista tapaturmaisista työkuolemista on valmistunut. Vuoden 2023 seurantajakson aikana tapahtui 23 tutkintaryhmän rajauksen mukaista työkuolemaa.

Vuoden 2023 aikana työkuolemia tapahtui eniten maa- ja metsätaloudessa. Alalla työtapaturmien riskiä nostavat vaihtelevat olosuhteet ja moninaiset työtehtävät, joita ratkotaan pitkälti omin avuin. Kaikki kuolleet olivat miehiä ja heidän keski-ikänsä oli 49 vuotta. Useimmissa kuolemaan johtaneissa työtapaturmissa uhrit työskentelivät yksin. Pitkällä aikavälillä kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä on vähentynyt merkittävästi Suomessa. Suurin osa työkuolemista tapahtuu korkeariskisillä aloilla, kuten rakennusalalla, teollisuudessa, kuljetuksessa sekä maa- ja metsätaloudessa.

Tutkinnassamme ilmeni, että yksintyöskentelyyn liittyy tietoista riskinottoa ja jopa ohjeiden vastaista toimintaa. Useimmissa tapauksissa pyrittiin edistämään ja sujuvoittamaan työntekoa työturvallisuuden kustannuksella”, kertoo tutkinnanjohtaja Hannu Hänninen.

Tutkinnassa ilmeni puutteita erityisesti yrittäjien työturvallisuudessa, sillä yrittäjien työturvallisuusosaaminen perustuu pitkälti yrittäjien omaan aktiivisuuteen. Pienissä yrityksissä havaittiin puutteita työhön liittyvien vaarojen sekä työnantajarooliin kuuluvien työturvallisuustehtävien tunnistamisessa. Suuremmissa yrityksissä puutteita havaittiin erityisesti töiden koordinoinnissa ja toimijoiden välisessä tiedonkulussa.

Yleisenä turvallisuushavaintona Onnettomuustutkintakeskus nostaa esille defibrillaattorin (sydäniskurin) säännöllisen toimintakunnon tarkastamisen sekä ohjeidenmukaisen huollon tärkeyden.

Onnettomuustutkintakeskus antaa teematutkinnan perusteella neljä suositusta, joista yksi kohdistuu sosiaali- ja terveysministeriölle yrittäjien työturvallisuuskäytäntöjen parantamiseen. Kolme muuta suositusta kohdistuvat toimialakohtaisiin toimenpiteisiin taksialalla, pihojen kunnossapidossa sekä Puolustusvoimien pintapelastustoiminnassa.

Linkki tutkintaselostukseen ja tiivistelmään

Lisätiedot:
Tutkinnanjohtaja Hannu Hänninen, p. 02951 50760

Julkaistu 30.5.2024