Luftfart

En utredning av en händelse i luftfarten verkställs då:

  • En olycka har inträffat i luftfarten
  • Ett allvarligt olyckstillbud har inträffat i luftfarten
  • En utredning av ett tillbud, som äventyrat flygsäkerheten, anses befrämja flygsäkerheten

Enligt bilaga 13 (Annex 13) punkt 3.1 till den Internationella luftfartsorganisationens konvention är syftet med utredningen av en olycka eller ett tillbud i luftfarten att förebygga liknande olyckor. Avsikten med utredningen och utredningsrapporten är inte att reda ut eventuella ansvars- och skadeersättningsfrågor som olyckan medfört. Denna grundprincip framgår också i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010. Man bör undvika att använda utredningsrapporten i annat syfte än för att befrämja flygsäkerheten.

Utredningsrapporterna är i pdf-format. För att läsa dessa behöver du Adobe Reader -programmet.


Publicerad 2.1.2014