Övrigt

‍Inom utredningsgrenen Övriga olyckor utreds till exempel allvarligare ras, bränder, explosioner och trafikolyckor, vilka inte tillhör någon annan utredningsgren. Utredningsgrenen Övriga olyckor är inte föremål för några internationella krav, avtal eller anvisningar, och därför genomförs utredningsbeslutet och utredningen helt på basis av nationell lagstiftning.

Beslutet om att inleda en utredning fattas av Olycksutredningscentralen. Beslutet påverkas bland annat av huruvida någon annan aktör utreder olyckan i fråga. Till exempel utreds största delen av vägtrafikolyckorna av Institutet för Olycksinformation (www.oti.fi), vilket innebär att Olycksutredningscentralen inte behöver utreda dem.
Det viktigaste kriteriet för att inleda en utredning är att utredningen av fallet kan förväntas producera ny information som förbättrar den allmänna säkerheten. Beslutet att inleda en utredning påverkas också av olyckans allvarlighetsgrad. Till exempel utreds alltid fall som uppfyller kriterierna för en storolycka.
En gemensam utredning, dvs. en temautredning, kan genomföras för flera olyckor eller tillbud av samma typ. Temautredningar görs inom alla utredningsgrenar.

Publicerad 2.1.2014