Sjötrafik

Olycksutredningscentralen utredning sjöolyckor, som inträffat:

  • inom sjötrafiken på Finlands territorialvatten eller
  • om det gäller ett finländskt fartyg.
  • Också olyckstillbud i sjötrafik kan undersökas.

Olyckor som inträffar inom småbåtstrafiken undersöks dock endast om det av särskilda skäl är motiverat att verkställa en utrednings för att öka säkerheten eller för att förebygga nya olyckor.

Syftet med utredningen av en olycka eller ett tillbud i sjötrafik är att förebygga liknande olyckor. Avsikten med utredningen och utredningsrapporten är inte att reda ut eventuella ansvars- och skadeersättningsfrågor som olyckan medfört. Man bör undvika att använda utredningsrapporten i annat syfte än för att befrämja säkerheten.

Utredning av olyckor baserar sig på lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011). Utredningen av olyckor utförs enligt riktlinjerna av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) antagna resolutionerna A.849(20) och A.884(21) om utredning av sjöolyckor. I utredningen beaktas EU direktivet 1999/35/EG om ett obligatoriskt besiktningssystem för att säkra säkerheten inom regelbunden trafik med ro-ro-fartyg och höghastighetspassagerarfartyg. I utredningsrapporterna används form som är fastslagen vid Centralen för utredning av olyckor och utredningarna publiceras antingen som fristående publikationer eller i publikationen "Sjötrafikolyckor och tillbud".

Utredningsrapporterna är i pdf-format. För att läsa dessa behöver du Adobe Reader -programmet.

Publicerad 24.10.2007