M2019-02 Sammanstötning mellan fritidsbåtar på Erstan 3.8.2019

På Erstan inträffade den 3 augusti 2019 en sammanstötning mellan fritidsbåtar, vilken ledde till att två av de sex personer som befann sig i den mindre båten avled, en fick en skada som krävde fortsatt vård, två fick lindriga skador och en klarade sig utan fysiska skador. I den större båten befann sig två personer som klarade sig utan fysiska skador. Den större båten var en 15 meter lång motorbåt och den mindre båten en 8 meter lång motorseglare, som vid tidpunkten för olyckan körde med maskinkraft. Båda båtarnas befälhavare hade lång erfarenhet av navigering.

Bild: Granskning av förhållandet mellan båtarnas kurser utförd med hjälp av VTS-radar- och kartdata. Bäringen mellan båtarna förblev oförändrad när båtarna närmade sig varandra. Om kompassbäringen till ett fartyg som närmar sig inte förändras märkbart ska det anses risk för kollision. Mätenheten på bilden är nautiska mil = 1,852 km.

Sammanstötningen inträffade i korsningen mellan farlederna, norr om Själö. Den större båten närmade sig den mindre båten bakifrån från babord. Bäringen mellan båtarna förblev så gott som oförändrad medan avståndet minskade. Den större båtens hastighet var cirka 23 knop (42 km/h) och den mindre båtens hastighet 5,5 knop (10 km/h). Ingen i den större båten upptäckte den mindre båten innan en kollision var oundviklig. I den mindre båten hade kollisionsrisken som utvecklade sig inte identifierats. Trots att den större båtens befälhavare försökte väja i sista stund, kolliderade den större båten med den mindre båtens babord sida och körde upp på den mindre båten. Den större båtens för gled slutligen ned i vattnet via den mindre båtens akter.

Trafiken i området var liten och förhållandena goda, vilket ledde till att båtarna inte hade något särskilt behov av att effektivera utkiken. Sikten var god, men på avstånd smälte båda båtarna i in det bakomliggande landskapet på grund av sina färger. På grund av den oförändrade bäringen såg båtarna ut att stå så gott som stilla i varandras siktfält. Ett objekt som inte ser ut att röra på sig är svårare att upptäcka. Ett sådant objekt är inte så lätt att lägga märke till när objektet är långt borta och ser litet ut. Objektet kan också under långa perioder skymma sig bort förorsakade av till exempel båtens konstruktioner. Även om objektet upptäcks, kan det vara svårt att bedöma dess färdriktning och hastighet utan tekniska hjälpmedel. För att upptäcka och bedöma en möjlig kollisionsrisk måste aktiva åtgärder vidtas i tillräckligt god tid. Situationen måste följas och ändringen i bäringen och avståndet mellan båtarna måste observeras.

I sjövägsreglerna, anvisningarna och säkerhetsarbetet understryks betydelsen av behörig utkik och identifiering av kollisionsrisken. Oförändrad bäring och minskande avstånd skapar en situation där det föreligger särskilt stor risk för ett observationsmisstag. I motsvarande situationer har åtskilliga vattentrafikolyckor drabbat även erfarna båtförare utan särskild försummelse eller oaktsamhet. Fenomenet är en känd riskfaktor även för andra trafikformer.

Vid tidpunkten för olyckan pågick fem andra sjöräddningsuppdrag i Skärgårdshavet. Resurserna var tillräckliga för att utföra alla räddningsuppdrag. Under utredningen upptäcktes dock brister i fråga om överföringen av nödsamtalet och uppdraget från nödcentralen till sjöräddningscentralen.

Till följd av resultaten av utredningen rekommenderar Olycksutredningscentralen att

• Transport- och kommunikationsverket tillsammans med båtförarorganisationerna lyfter fram problemet med oförändrad bäring och minskande avstånd samt praktiska metoder för bedömning av kollisionsrisken som en del av utbildningen och anvisningarna för båtförare.

• Transport- och kommunikationsverket i samband med auditeringen av utbildningsprogram för förare av fritidsbåtar fäster vikt vid undervisning som gäller utkik och praktiska metoder för utkik.

• Inrikesministeriet säkerställer att ett sjöräddningsuppdrag som mottagits av nödcentralen kan överföras utan fördröjning och avbrott från nödcentralen till sjöräddningscentralen.

M2019-02 Utredningsrapport (pdf, 1.66 Mt)

 
Publicerad 17.4.2020